woensdag 29 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Sint Augustinus
Datum:
Land / gebied: Wereld
Soort: Heiligendag
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom Aurelius Augustinus (Thagaste, 13 november 354 - Hippo, 28 augustus 430) was bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader.

Aurelius Augustinus krijgt een christelijke opvoeding, maar neemt er als student afstand van. Na zijn studie doceert hij retorica in achtereenvolgens Tagaste, Carthago en Rome.

Hij is verbonden aan de sekte der manicheeërs, een dwaalleer die de wereld splitst in het Rijk van het Licht en het Rijk van de Duisternis. Ook verdiept hij zich in de neoplatoonse wijsbegeerte. In deze tijd baart Augustinus' vriendin zijn zoon Adeodatus.

Als hij naar Milaan reist om er een betere maatschappelijke positie te verwerven, hoort hij bisschop Ambrosius preken. Augustinus is zeer onder de indruk van deze heilige bisschop en van de katholieke leer die hij verkondigt. In 387 wordt Augustinus door Ambrosius gedoopt. Na terugkeer in Africa leidt hij een ascetisch leven van studie en gebed.

In 395 wordt hij gekozen tot bisschop van Hippo.

Vierendertig jaar lang is hij een inspirerende herder, die zijn volk onderwijst met stichtende preken en geschriften. "Met u ben ik christen, voor u ben ik bisschop," zegt hij in een preek over het bisschopsambt.

Augustinus treedt krachtig op tegen de dwaalleren van het donatisme en het pelagianisme. Zijn voornaamste werken zijn Confessiones, De civitate dei en De trinitate.

Augustinus geldt als de belangrijkste kerkvader van het Westen.

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten