Wereld Feesten Almanak


Onafhankelijkheidsdag
Datum:
jaarlijks op 24 augustus
Onafhankelijkheidsdag

Datum: donderdag 24 augustus 2017
Land / gebied: Oekraïne
Soort: Constitutioneel
Oekraïne Na de staatsgreep in Mos­kou riep het Oekraïense parlement op 24 augus­tus 1991 de onaf­han­ke­lijk uit. Het land heet sinds de onafhankelijkheid 'Oekraïne' zonder het lidwoord 'de'. 'De Oekraïne' was een grensstrook in de Russische tijd.

In de 9e-13e eeuw bestond een Grootvorstendom van Kiev, opgericht door Vikin­gen uit Zweden, die handel dreven op Constantinopel. In 988 werd het Byzantijnse chris­ten­dom geïn­tro­du­ceerd. Het Rijk van Kiev kwam in 1240 ten val door invallen van Mon­go­len. In de 13de-14de eeuw wist Litou­wen ­steeds meer voormalige Rus­sische vor­sten­dommen ten westen van de Dnjepr on­der zijn gezag te vere­ni­gen. In 1362 werd ook Kiev in­geno­men. Litou­wen fuseerde in 1569 met Po­len. De gebie­den ten oos­ten van de Dnjepr werden in 1686 onderdeel van Rus­land, en wer­den geleide­lijk ge­rus­si­ficeerd. Die ten westen van de Dnjepr ble­ven Pools, kwa­men in 1795 on­der Habs­burg, en on­der­gin­gen een wes­terse invloed. In deze periode wer­den de grond­slagen gelegd voor de nu nog be­staan­de ver­schillen tussen het wes­ten en het oosten.

Tijdens het bewind van Sta­lin on­der­ging het oos­telijke deel van Oekra­ïne een krach­tige in­du­stri­ële ont­wik­ke­ling. De ge­dwon­gen col­lec­tivi­se­ring van landbouwbedrijven leidde evenwel tot de hon­gers­nood van 1932-33 waar­door miljoenen mensen op het platteland het leven lieten.

In 1939 kwam ook het westelijk deel van Oe­kra­ïne on­der Sovjet-be­wind. In 1941 vielen de Duitsers de Sov­jetunie binnen. Zij gin­gen daarbij over tot grootschalige joden­ver­vol­gingen en het ronselen van 'Ost­ar­beiter'. Oe­kraïne verloor toen 1/6 deel van de bevolking. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de Oekra­ïne zich tot één van de belang­rijkste en meest welvarende deel­re­pu­blieken van de Sov­jet-Unie. In 1954 schonk Chroesjtsjov (zelf Oe­kra­ïner) het schiereiland Krim aan de Oekraïne.

Na de staatsgreep in Mos­kou riep het Oekraïense parlement op 24 au­gus­tus 1991 de onaf­han­ke­lijk uit. Het land heet sinds de onafhankelijkheid 'Oekraïne' zonder het lidwoord 'de' (NB: 'de Oekraïne' was een grensstrook in de Russische tijd!).

In 1991 werd Leonid Kravtsjoek president, maar zijn economisch beleid was niet erg succesvol. In de vervroegde verkiezingen van 1994 werd Leonid Koetsjma tot president gekozen. Na verkiezingen in drie rondes in de herfst van 2004 (31 oktober, 21 november, 24 december) werd in de laatste ronde de pro-westerse oppositiekandidaat en ex-premier Viktor Joesjtsjenko tot president ver­kozen.

OnafhankelijkheidsdagDit, nadat het Grondwetshof de uitslag in de tweede ronde afgekeurd had, en nadat de toenmalige president Koetsjma mede on­der druk van internationale bemid­deling instemde met het afzien van geweld en het respecteren van het rechterlijke oordeel. Na die tweede ronde bezette een in oranje gestoken me­nigte uit protest een centraal plein in Kiev. Vanwege de oranje kleur van de betogers is deze periode de geschiedenis ingegaan als de 'Oranje revolutie'.

Een feestdag in Oekraïne.

Zie ook

Meer informatie (externe link)

Actueel