Wereld Feesten Almanak


Onafhankelijkheidsdag
Datum:
jaarlijks op 1 oktober


Onafhankelijkheidsdag

Datum: zondag 1 oktober 2017
Land / gebied: Nigeria
Soort: Nationale feestdag
Nigeria Nigeria werd op 1 oktober 1960 onafhankelijk van Groot-Brittannië.

De belangrijkste bevolkingsgroepen van Nigeria zijn de Hausa (in het noorden), de Yoruba (in het zuidwesten) en de Ibo (in het zuidoosten). Religieus gezien valt Nigeria ruwweg uiteen in noord en zuid: de noordelijke Hausa zijn overwegend moslim, de Yoruba en Ibo christen. De gebieden in het noorden behoren geografisch en cultureel tot de Sahel-Sudan zone. Die in het zuiden, oorspronkelijk vooral tropisch bos, zijn traditioneel op de kust gericht.

In het zuidwesten wonen de Yoruba, die waarschijnlijk in de tiende eeuw in het gebied arriveerden. Zij vormden afzonderlijke rijkjes onder soevereiniteit van de Oba, met als spiritueel centrum de stad Ife. De komst van de Europeanen aan de kust betekende een verlegging van de handelsroutes en een verzwakking van de positie van de Yoruba. De Ibo in het zuidoosten kenden geen centraal bestuur en geen schrift. Het waren uiteindelijk de Britten die de koloniale macht in het huidige Nigeria werden. Zij voegden noord en zuid, gebieden die tot dan toe weinig met elkaar te maken hadden gehad en die qua kenmerken ook sterk van elkaar verschilden, samen tot wat uiteindelijk Nigeria zou worden.

Vooral in het zuiden kwamen, als reactie op het Britse koloniale bestuur, enkele op etnische leest geschoeide bewegingen op, de National Council of Nigeria and the Cameroons (NCNC), die door de Ibo werd gedomi neerd, en de Action Group (AG) van Yoruba-intellectuelen. Het noorden kende geen intellectuele elite en de emirs, die voor hun macht van de Britten afhankelijk waren, wilden geen onafhankelijkheid. Teneinde toch hun invloed te doen gelden, richtten zij in 1949 het Northern People's Congress (NPC) op. Deze politieke verdeling bepaalde in de jaren vijftig de vorm van de Federatie Nigeria, die in 1960 formeel onafhankelijk werd.

Na deelstaatverkiezingen in West-Nigeria in 1965 maakte in 1966 een Ibo-coup een eind aan de Federatie. De nieuwe, centrale staat hield slechts een half jaar stand. Op 30 mei 1967 riepen Ibo-leiders de onafhankelijke Republiek Biafra uit. Er volgde een bloedige afscheidingsoorlog. De militaire leiders van Nigeria wisten de eenheidsstaat echter te bewaren. Sindsdien bleef de macht in het land in handen van de militairen, met uitzondering van een korte onderbreking in de periode 1979-1983, toen het bestuur berustte bij een burger rege ring. In 1993 werden presi dents ver kiezingen gehouden, maar deze werden door de militairen ongeldig ver klaard. De 'winnaar' van de verkie zingen, Chief Abiola, werd in 1994 gear resteerd. In 1993 nam generaal Abacha het roer van de militaire regering over. Ook hij zegde een tran sitiepro gramma naar een democratisch burgerbewind toe. Presidents verkiezingen waren voorzien voor augustus 1998. De vijf politieke partijen waaraan de militairen hun goedkeur ing hadden verleend, steunden de kandidatuur van Abacha, doch deze overleed geheel onverwacht op 8 juni 1998. Een maand later (7 juli) stierf in gevangenschap echter ook Abiola, het boegbeeld van de opposi tie.

Abacha werd opgevolgd door generaal Abubakar. Deze verklaarde zich voorstander van democratisering en droeg in mei 1999, na zestien jaar militair bewind, de macht over aan de burger die de door de militairen georganiseerde verkiezingen gewonnen had. Dit was de voormalige generaal Obasanjo, die op 29 mei 1999 werd geïnaugureerd. In april 2003 vonden de volgende presidentiële verkiezingen plaats, waarbij Obasanjo met ruime meerderheid werd herkozen voor een tweede termijn. Deze duurt tot 2007.

Een feestdag in Nigeria.

Zie ook

Meer informatie (externe link)

Actueel