zondag 26 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Sint Franciscus
Datum:
Land / gebied: Wereld (Katholieken)
Soort: Heiligendag
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom Op vrijdag 4 oktober gedenken katholieken Franciscus van Assisi. Dat op deze dag ook Werelddierendag valt heeft alles met hem te maken. Franciscus betrok in zijn leven op een bijzondere manier het respect voor de natuur in het algemeen en dieren in het bijzonder.

Franciscus (1182-1226) was de zoon van een rijke koopman. Door een aantal gebeurtenissen breekt hij met zijn luxe leventje. Hij kiest voor een leven van vrijwillige armoede, van inzet voor de hulpbehoevenden en van verkondiging. Veel jongeren voelden zich tot zijn voorbeeld aangetrokken. Zijn groep gaf hij de naam 'minderbroeders'.

Sint FranciscusAnders dan vroegere asceten trok Franciscus zich niet in de natuur terug om de wereld te ontvluchten. Samen met al het geschapene wilde hij zijn Schepper loven. In zijn preken richtte hij zich soms zelfs tot de vogels en andere dieren. Hij staat dan ook als een groot dierenvriend bekend. Vandaar dat men op zijn gedenkdag ook Dierendag viert.

Franciscus werd in 1182 in Assisi geboren. Zijn vader was een aanzienlijk koopman en daarin zou Franciscus hem opvolgen. Als een vrolijke jongeling zag hij voor zichzelf een carrière weggelegd als ridder. In 1202 trok hij als twintigjarige ten strijde tegen de stad Perugia. Hij werd gevangen genomen en voor een jaar in de kerker gezet. Hier kwam voor Franciscus de ommekeer in zijn leven.

In San Damiano knielde hij in 1205 voor het vervallen kerkje toen een stem hem riep: "Franciscus, bouw mijn vervallen huis weer op.". Toen hij opkeek zag hij alleen Jezus aan het kruis. Hij nam dit woordelijk en begon overal vervallen kerken weer op te bouwen. Het geld daarvoor verkreeg hij door de verkoop van stoffen van zijn vader. Zodoende wekte hij de onwil bij zijn vader.

Voor de bisschop onterfde zijn vader Franciscus, waarop Franciscus hem zijn kleren teruggaf om alleen God zijn Vader te mogen noemen. In armoede wilde hij zijn verdere leven gestalte geven. Een leven waarin de armoede gepredikt werd en waaruit de liefde tot God duidelijk naar voren moest komen. Hij vestigde zich buiten de muren van de stad en leefde in alle eenzaamheid. Veel volgelingen sloten zich bij hem aan. Zo ontstond er de Orde van de Minderbroeders (OFM). Hij stelde orderegels op die later door paus Innocentius III in 1210 werden bevestigd. Spoedig vond men overal de bedelmonniken van de orde van Franciscus.

In het jaar 1212 stichtte hij de Clarissenorde (ook wel 'Tweede Orde' genoemd). Hij legde de grondslag voor de prediking onder de moslims. Hij is de troubadour van de goddelijke liefde, de bedelaar van Assisi, die zich de armoede als zijn bruid had gekozen. Hij is onder de vele heiligen in de christelijke kerk een bijzondere verschijning, een grote hervormer van de kerk. Hij inspireerde eeuwenlang grote kunstenaars, schilders, schrijvers en dichters. Veel nieuwe stijlen in de godsvrucht komen van hem. Jezus in de kribbe, de Man van Smarten aan het Kruis.

Franciscus stierf op 3 oktober 1226 en werd door paus Gregorius IX twee jaar later heilig verklaard. Zijn feestdag (naamdag) werd in de Romeinse kalender op 4 oktober vastgesteld.

Patroon van: Franciscanen, de armen, sociale werkers, kooplui, milieubewegingen, kleermakers, wevers, vlashandelaren, stoffenhandelaren, tapijtverkopers.

Patroon tegen: de pest, hoofdpijn.

Weerspreuk
"Vanaf Franciscusdag, de boer zaaien mag."

Een feestdag in Filipijnen.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten