Wereld Feesten Almanak


St. Cyrillus en Methodius
Datum:
jaarlijks op 5 juli


St. Cyrillus en Methodius

Datum: woensdag 5 juli 2017
Land / gebied: Tsjechië
Tsjechi
Zie ook


Een feestdag in Slowakije, Tsjechië.