vrijdag 21 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Internationale Dag ter Voorkoming van Genocide
Datum:
Land / gebied: Verenigde Naties
Genocide Prevention Day. De Verenigde Naties hebben 9 december ingesteld als 'Internationale Dag ter Voorkoming van Genocide'. Genocide (of volkerenmoord) is een misdrijf in het internationale recht en staat vaak gelijk aan massamoord van een specifieke groep.

Officieel heet deze dag 'Internationale Dag voor Herdenking en Waardigheid van Slachtoffers van Genocide en ter Voorkoming van dit Misdrijf' (International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime).

De Verenigde Naties namen op 9 december 1948 het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide (kortweg Genocideverdrag of Genocide-Conventie) aan, waarin zij bevestigden dat genocide een internationaal misdrijf is en zich verbonden dit misdrijf te verhinderen en te bestraffen.

In het verdrag wordt genocide gedefinieerd als: "een van de volgende handelingen, gepleegd met de bedoeling om een nationale, etnische, godsdienstige groep, dan wel een groep, behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen: het doden van leden van de groep; het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep; het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging; het nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen en het gewelddadig overbrengen van kinderen van de groep naar een andere groep."

Het ontwerpverdrag was opgesteld door de Poolse jurist Raphael Lemkin, die als eerste in 1944 het begrip genocide had gedefinieerd. De misdrijven uit het genocideverdrag zijn in bijna ongewijzigde vorm opgenomen in de statuten van internationale strafhoven- en tribunalen, zoals het Internationaal Strafhof of het Joegoslavië-tribunaal.

Met resolutie A/RES/69/323 werd op 29 september 2015 deze VN-dag ingesteld.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten