Wereld Feesten Almanak


Heilige Stefanus
Datum:
jaarlijks op 26 december


Heilige Stefanus

Datum: dinsdag 26 december 2017
Soort: Religieus (Heiligendag)
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom Stefanus was de eerste martelaar en was de eerste diaken van de zeven die werden aangesteld door de apostelen om de aalmoezen eerlijk te verdelen onder de weduwen.

Hij werd gestenigd na in Jeruzalem de hogepriester en de ouderen te hebben beschuldigd van de moord op Christus. De latere apostel Paulus werkte aan zijn executie mee.

De heilige Stefanus heeft in het kerkelijk jaar vanaf de vierde eeuw een ereplaats gekregen. Hij was een van de zeven diakens die door de apostelen waren aangesteld en gewijd om hen behulpzaam te zijn in de uitoefening van hun dienstwerk. Stefanus legde getuigenis af dat Jezus de ware Messias is. Hij was gehaat bij de joden omdat hij ijverde in zijn dienstbetoon en in de verkondiging. Zeer bekend is zijn preek in de Handelingen, hoofdstuk zes en zeven. Dit heeft hij met de dood moeten bekopen.

Heilige Stefanus
Buiten de muren van Jeruzalem werd hij door een woedende menigte gestenigd. De getuigen legden hun mantels neer aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. Terwijl zij Stefanus stenigden, bad hij: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Toen viel hij op zijn knieën en riep met luider stem: Heer reken hun deze zonde niet aan. Na deze woorden ontsliep hij.

De jonge man Saulus zou later op de weg naar Damascus geraakt worden door het geloof in Christus.

Patroon van: Koetsiers, paardenknechten, paarden, metselaars, kleermakers, wevers, steenhouwers, timmerlui, kuipers.

Patroon tegen: hoofdpijn, steenziekte, zijsteken, bezetenheid (krankzinnigheid).

Patroon voor: goede dood.

Een feestdag in Italië.

Zie ook

Meer informatie (externe link)

Actueel