zaterdag 25 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Heiligen Petrus en Paulus
Datum:
Land / gebied: Wereld
Soort: Nationale feestdag (Heiligendag)
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom Op dit hoogfeest herdenkt de katholieke kerk de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus. Een officiële feestdag (vrije dag) op 29 juni in o.a. Chili, Italië (Rome), Malta, Vaticaanstad en Zwitserland (in het kanton Ticino).

Petrus
Simon, een visser uit Galilea, was een van de eerste volgelingen van Jezus van Nazarth. Hij kreeg van hem de bijnaam Petrus, afgeleid van het Griekse woord 'Petra' dat 'Rots' betekent.

Heiligen Petrus en PaulusChristus zei tegen Simon nadat hij Jezus had erkend als de Zoon van God: "Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels van het Rijk der Hemelen geven en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn." (Matteüs 16:18-19)

Na de Verrijzenis was Petrus, de eerste der apostelen, leider van de christengemeente in het Heilig Land. Op latere leeftijd vertrok hij naar Rome. Daar stierf hij waarschijnlijk in het jaar 64 of 67 de kruisdood. Volgens een overlevering stierf hij in het Circus van Nero op de Vaticaanse heuvel. Petrus voelde zich niet waardig om op dezelfde wijze als zijn voorganger te sterven en verkoos daarom met zijn hoofd naar beneden aan het kruishout vastgespijkerd te worden.

Petrus wordt gezien als de stichter en eerste leider van de katholieke kerk en zijn opvolgers, de pausen, zijn de sleutelbewaarders.

Petrus was reeds in Jeruzalem een vooraanstaand verdediger van het christelijk geloof. Zijn oorspronkelijke naam is Simon en hij leefde in Kafarnaum (Israël) waar hij als visser zijn brood verdiende. "En gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik Mijn kerk bouwen". Petrus wordt door Jezus benoemd tot eerste opvolger en hoofd van de Kerk. Hij werd een vurig prediker en ondernam veel missiereizen naar Antiochië en Klein-Azië en tenslotte naar Rome ten tijde van keizer Nero. Rome was het centrum van de toenmalige wereld en Petrus wilde van hieruit het geloof in de Verrezen Christus aan de mensheid verkondigen. Nero wilde dit verhinderen en liet Petrus gevangen nemen en hem ter dood veroordelen. Petrus onderging de uitspraak gelaten en het enige wat hij vroeg, was om niet zoals zijn Heer te mogen sterven, maar omgekeerd. (Hij had Jezus tijdens zijn gevangenneming, driemaal verloochend). Petrus stierf in het jaar 67 in het Romeinse circus de kruisdood.

 • Patroon van: de pausen, slagers, glazeniers, ruitenzetters, meubelmakers, horlogemakers, slotenmakers, smeden, loodgieters, pottenbakkers, metselaars, steenbakkers, nettenmakers, steenhouwers, vissers, visverkopers, schippers, schipbreukelingen, boetelingen, de belijders, de maagden.
 • Patroon tegen: diefstal, slangenbeten, hondsdolheid, koorts, bezetenheid, voetkwalen.

 • Paulus
  Saul was eerst Farizeeër en christenvervolger. Na zijn bekering tot het christendom werd hij door het college van de Twaalf Apostelen erkend als nieuwe apostel. Het was zijn missie om Christus aan de niet-joden te verkondigen. In Jeruzalem werd hij wegens ‘godslastering’ door het Sanhedrin ter dood veroordeeld. Omdat hij Romeins burger was beriep hij zich op zijn recht om bij de Keizer in hoger beroep te gaan. In Rome kreeg hij verlof op zichzelf te wonen met een soldaat die hem bewaakte. In zijn huis ontving hij de leiders van de joodse gemeenten en verkondigde hen het christelijk evangelie. Uiteindelijk werd hij tijdens de christenvervolging onder Nero in de kerker geworpen en vervolgens aan de Via Ostia door het zwaard onthoofd.

  Afkomstig uit een joodse familie uit Zuid Turkije was Saulus, zijn oorspronkelijke naam, geneutraliseerd als Romeins staatsburger. Hij kreeg een opleiding in tempelschool te Jeruzalem en was als jood streng van leer en overtuigd christenvervolger. Na drie jaar van inkeer kwam hij terug in Jeruzalem, maar nu ontweken de christenen hem angstvallig omdat ze niet geloven konden dat deze voormalige christenvervolger nu een discipel geworden was. De weg voor de missiereizen en bekering lag nu open. Saulus veranderde zijn naam in Paulus (de Geringe).

  Op een van zijn reizen is hij in Griekenland gearresteerd en overgebracht naar Rome om daar terecht gesteld worden. Als Romeins staatsburger werd hij onthoofd door het zwaard. Naar men zegt werd op dezelfde 29 juni ook Petrus berecht. Maar omdat Petrus Paulus overschaduwt, heeft Paulus zijn dag op 25 januari gekregen.

 • Patroon van: katholieke pers, theologen, zielzorgers, touwslagers, arbeidsters, wevers, korfvlechters, vruchtbare velden.
 • Patroon voor: regen.
 • Patroon tegen: angst, kramp, oorpijn.

 • Weerspreuken
  "Sint Pieter helder en klaar, is een goed iemenjaar."
  "Is er op St. Paulus sneeuw of regen, dan komt een mager jaar ons tegen."

  Een feestdag in Chili, Europese Unie, Italië, Malta, Peru, Vaticaanstad, Zwitserland.

  Zie ook

  Actueel

  Komende feesten